instrumenty finansoweSamo pojęcie instrumentów finansowych jest trochę odstraszające, jednak w istocie nie są takie straszne. Na rynku dokonuje się wiele różnych transakcji (zakupów, sprzedaży). Intrumenty finansowe to narzędzia, które ten handel ułatwiają, a nawet czynią go możliwym. Na przykład firma chce pozyskać pieniądze. Nie może pożyczyć, więc decyduje się na przyjęcie nowego wspólnika, który wniesie kapitał. Kupuje on zatem nowe akcje firmy, które świadczą o tym, że jest współwłaścicielem i dają mu szereg praw. Taki inwestor może następnie odsprzedać te akcje innemu inwestorowi, a więc sprzedać swoją część firmy. Wszystkie te transakcje byłyby znacznie trudniejsze, gdyby nie było instrumentów finansowych w postaci papierów wartościowych, a konkretnie akcji.

Instrumenty finansowe można generalnie podzielić na papiery wartościowe, oraz instrumenty pochodne. Papiery wartościowe jak sama nazwa wskazuje, niosą ze sobą jakąś wartość, jak np. część jakiejś firmy, albo pieniądze, które w przyszłości z tytułu posiadania tych papierów dostanę. Instrumenty pochodne z kolei nie mają wartości, a ich wycena jest uzależniona od konkretnych papierów wartościowych, indeksów giełdowych, towarów, czy walut.