portfel inwestycyjnyJednym z najczęściej używanych przez inwestorów zagadnień jest portfel inwestycyjny. Cóż to takiego jest. Otóż nie różni się on zbyt wiele od tego, czym jest zwykły portfel, z tą tylko różnicą, że w zwykłym portfelu nosimy banknoty i monety, a w portfelu inwestycyjnym znajdują się instrumenty finansowe.

Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na wartość naszych inwestycji jest ryzyko, natomiast podstawowym narzędziem zmniejszania ryzyka jest dywersyfikacja ryzyka, czy też dewersyfikacja portfela. W tym celu inwestor nabywa różne instrumenty, co zmniejsza ryzyko wystąpienia straty, ponieważ, mówiąc wprost, jeśli jeden instrument straci, zysk na pozostałych zniweluje tę stratę i inwestor de facto nie straci, albo straci mniej. Portfel jest zatem zbiorem instrumentów finansowych, które występują w nim w odpowiednich proporcjach, np.:

30% akcje

40% obligacje

10% fundusz inwestycyjny zrównoważony

Podany powyżej przykład jest dywersyfikacją portfela, jednak nie do końca efektywną. Jest także dywersyfikacją bardzo ogólną, a każdą kategorię należy dywersyfikować wewnętrznie, poprzez kupowanie akcji różnych spółek, obligacji skarbowych i komercyjnych różnych spółek, oraz kupowanie jednostek uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych.

Idealna dywersyfikacja portfela to taka, w której w portfelu znajdują się instrumenty pochodzące z różnych rynków, których wzajemna korelacja (wpływ ceny jednego instrumentu na cenę drugiego) jest bliska zeru, czyli np. inwestycja wino, akcje, dzieła sztuki.